ဒုတိယအဆင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးခြင်းသင်တန်း

သင်ကြားချိန် နာရီ ၂၀ (တရက်လျှင် ၂နာရီ) ရှိသော ဒုတိယအဆင့်အွန်လိုင်းသင်တန်းတွင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးရာတွင်အသုံးချရမည့် လက်တွေ့ စွမ်းရည်များ အကြောင်း၊ စိတ်ပညာကုထုံးနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးမှုနှစ်ခုအကြား တူညီချက်၊ ကွာဟချက်များအကြောင်း၊ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ သီအိုရီ၊ စိတ်ဒဏ်ရာ၊ စိတ်ခံစားချက်များ (ဂျင်းဂျာပါမုန့်လူပုံစံဆွဲခြင်းအစီအစဉ်)များနှင့် …

Intermediate Counselling Training – Batch9 (29 April 2023 – 28 May 2023 at 6:00pm to 8:00pm, Weekend Only) – 20 seats available
Registration – https://forms.gle/VZpg3D65rqkvWkNi6