(စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ)နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုများ

စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသူနှင့် အနီးကပ် နေထိုင်စောင့်ရှောက်နေရသူများအနေနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကောင်စလာများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး၍ အကြံဉာဏ်များရယူနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် သတိမေ့ရောဂါခံစားနေရသူတစ်ဦးကို မည်ကဲ့သို့ ဆက်ဆံပြုစုရမည်ဆိုသည်နှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဉာဏ်ရယူခြင်း ဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့ ချစ်ခင်ရသူတစ်ဦးအားဆုံးရှုံးရသဖြင့် ကျန်ရစ်နေခဲ့သူကို မည်သို့ ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်သည် ကို ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ထို့အပြင် Counselling Corner အနေနှင့် အိုင်အန်ဂျီအိုများမှ ဝန်ထမ်းများ (သို့မဟုတ်) လူမှုအထောက်အပံ့အစီစဉ်များအတွက်လည်း လိုအပ်ချက်နှင့် အညီ ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည့် သီးခြားဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုများကိုလည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။ ဤသီးခြား ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှု package တွင် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်၊ ဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်၊ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်သည့်အဆင့်နှင့် ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းစသည့် အဆင့်များအားလုံး လွှမ်းခြုံပါဝင်ပါသည်။ Counselling Corner မှ လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ပြီးချိန်တွင် အစီရင်ခံစာများကိုလည်း လိုအပ်သလို ရေးသားပေးပို့ပါသည်။