ပြင်းထန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှု အရေးပေါ်ကူညီမှုအစီအစဉ်

ကြီးမားသော မတော်တဆမှုများ၊ သေဆုံးမှုများကို ရုတ်တရက် ကြုံတွေ့ပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုကို ပြင်းထန်စွာရင်ဆိုင်နေရသူများအတွက် သီးခြားဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ထားသော ၂နာရီကြာသည့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရေးပေါ်ကူညီမှုအစီအစဉ်ကိုလည်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကိုလည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ နာတာရှည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒဏ်ရာ ဖြစ်မှုကို ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် ပြင်းထန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် ဖြစ်ရပ် ကြုံ‌တွေ့ပြီးနောက် ၁ရက်မှ၇ရက်အတွင်း ဤအစီအစဉ်ကို တက်ရောက်ရန် အကြုံပြုပါသည်။