စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးခြင်းသင်တန်း

အခြေခံအဆင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးခြင်းသင်တန်း
သင်ကြားချိန် နာရီ ၂၀ (တရက်လျှင် ၂နာရီ) ရှိသော အခြေခံအဆင့်အွန်လိုင်းသင်တန်းတွင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးခြင်းဆိုင်ရာ အခြေခံများဖြစ်သည့် ကောင်စလာတစ်ဦး၏ အခန်းကဏ္ဍ၊ ကောင်စလာတစ်ဦးအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် အရည်အသွေး၊ ကျွမ်းကျင်မှုများ၊ စံနှုန်းတန်ဖိုးများ၊ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးမှု စတင်ခြင်းနှင့် အဆုံးသတ်ခြင်း…..

ဒုတိယအဆင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးခြင်းသင်တန်း
သင်ကြားချိန် နာရီ ၂၀ (တရက်လျှင် ၂နာရီ) ရှိသော ဒုတိယအဆင့်အွန်လိုင်းသင်တန်းတွင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးရာတွင်အသုံးချရမည့် လက်တွေ့ စွမ်းရည်များ အကြောင်း၊ စိတ်ပညာကုထုံးနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးမှုနှစ်ခုအကြား တူညီချက်…..

အဆင့်မြင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးခြင်းသင်တန်း
သင်ကြားချိန် နာရီ ၂၀ (တရက်လျှင် ၂နာရီ) ရှိသော ဒုတိယအဆင့်အွန်လိုင်းသင်တန်းတွင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးရာတွင်အသုံးချရမည့် လက်တွေ့ စွမ်းရည်များ အကြောင်း၊ စိတ်ပညာကုထုံးနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးမှုနှစ်ခုအကြား တူညီချက်၊ ကွာဟချက်များအကြောင်း၊ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ သီအိုရီ၊ စိတ်ဒဏ်ရာ၊ စိတ်ခံစားချက်များ (ဂျင်းဂျာပါမုန့်လူပုံစံဆွဲခြင်းအစီအစဉ်)များနှင့် …